Webcam Xiju Qingfan Harbor

Xiju Qingfan Harbor

Live to spill moving webcam of Xiju Qingfan Harbor, on Xiju Island, Juguang Township (Lienchiang Province), Taiwan. Qingfan, Xiqiu, and Tianwo are the three fundamental towns on this island.